top of page
Image by CHUTTERSNAP

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO FRANCIS

 

NƠI ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN NGHÈO LẬP NGHIỆP

 

Trung tâm đào tạo Francis chuyên đào tạo nghề ngành nhà hàng, khách sạn với các chuyên nhành chính:

- 𝐍𝐠à𝐧𝐡 𝐛ế𝐩 𝐧ó𝐧𝐠

- 𝐍𝐠à𝐧𝐡 𝐛ế𝐩 𝐛á𝐧𝐡

- 𝐍𝐠à𝐧𝐡 𝐪𝐮ả𝐧 𝐭𝐫ị 𝐧𝐡à 𝐡à𝐧𝐠 - 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐬ạ𝐧

- 𝐍𝐠à𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚 𝐜𝐡ế

Điều kiện để được nhận học bổng 100% tại Francis Restaurant School bao gồm:

1. Yêu cầu về tài chính:
a. Để đủ điều kiện theo học tại Trường Nhà hàng Francis, học viên phải có
hoàn cảnh khó khăn về tài chính hoặc có thu nhập rất thấp.
b. Học viên phải cung cấp bằng chứng về tình hình tài chính của mình:

- Xuất trình giấy chứng nhận hội nghèo, cận nghèo
- Bằng chứng về tình hình tài chính khó khăn trong một thời gian dài
- Mồ côi
- Cha mẹ bị phá sản hoặc mắc nợ
- Có nguồn gốc dân tộc, v.v.
2. Độ tuổi: nam nữ thanh niên từ 18 đến 22 tuổi.
3. Đam mê và quyết tâm: Học viên phải có niềm đam mê và quyết tâm học nghề
nhà hàng.
4. Năng lực học tập: Học sinh phải học hết lớp 9 và có năng lực học tập cần thiết
để hoàn thành chương trình đào tạo.

Zu den Bedingungen, um sich für ein 100 %-Stipendium an der Francis Restaurant
School zu qualifizieren, gehören:
1. Finanzielle Voraussetzungen:
a. Um an der Francis Restaurant School teilnehmen zu können, müssen sich
die Auszubildenden in einer finanziell schwierigen Situation befinden oder
über ein sehr geringes Einkommen verfügen.
b. Auszubildende müssen einen Nachweis über ihre finanzielle Situation
erbringen:
- Eine Armutsbescheinigung vorlegen
- Hinweise auf eine schwierige finanzielle Situation über einen
längeren Zeitraum
- Waisen sein
- Bankrott sein oder verschuldete Eltern haben
- Ethnischer Herkunft sein usw.

2. Alter: junge Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren.
3. Leidenschaft und Engagement: Die Studierenden müssen Leidenschaft
und Engagement mitbringen, um den Restaurantberuf zu erlernen.
4. Lernfähigkeit: Die Auszubildenden müssen die 9. Klasse abgeschlossen haben und
über die erforderliche Lernfähigkeit verfügen, um das Ausbildungsprogramm
abzuschließen.

Conditions to qualify for 100% scholarship at Francis Restaurant School include:
1. Financial Requirements:
a. To be eligible to attend the Francis Restaurant School, apprentices must be in
a financially difficult situation or have a very low income.
b. Apprentices must provide proof of their financial situation:
- Produce a certificate of poverty
- Evidence of a difficult financial situation over a long period of time
- Be orphans
- Be bankrupt or have indebted parents
- be of ethnic origin, etc.

2. Age: young men and women between the ages of 18 and 22.
3. Passion and Commitment: Students must have passion and commitment to learn
the restaurant profession.
4. Learning ability: Students must have completed the 9th grade and have the required
learning ability to complete the training program.

 

ĐỊA CHỈ:

9-9a đường An Phú Đông 12, phường An Phú Đông, quận 12, TP. HCM

ttdtfrancisrestaurantschool@gmail.com

0937 934 505

logo nha truong.png
bottom of page